Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 64 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-14. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwień dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej;

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Lechocka, sekretariat@zpmkolobrzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 353 718. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Spółki, ul. Portowa 41:

 • wejście na teren portu przez biuro przepustek,
 • brak parkingów dla osób z zewnątrz,
 • biura ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. znajdują się na 1 pietrze w Budynku Centrali,
 • brak windy oraz podjazdów dla niepełnosprawnych w budynku,
 • brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Budynek Mariny Solnej, ul. Warzelnicza 1:

 • teren przy budynku dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • przy budynku znajdują się parkingi płatne miejskie z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych,
 • biuro Kierownika Portu Jachtowego mieści się na parterze budynku - łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych,
 • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

Biuro Kierownika Portu Rybackiego ul Szyprów 1:

 • teren przy budynku dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • przy budynku znajduje się parkingi z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych,
 • biuro Kierownika Portu Rybackiego znajduje się na 2 pietrze - brak windy,
 • toalety ogólnodostępne płatne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-15 08:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13773
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-08-24 14:41:33