Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zpm.portkolobrzeg.pl

Treść strony

Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz. U. Nr 9, z 1997r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-11-13 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-19 11:42

KOMPETENCJE

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszej umowie, należą następujące sprawy:
1)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2)    podział zysku i pokrycie strat;
3)    zmiana aktu założycielskiego (umowy spółki);
4)    podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki;
5)    umorzenie udziałów;
6)    wyrażenie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, a także na przystąpienie nowego wspólnika;
7)    powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
8)    podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu i członków organu nadzorczego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
9)    nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
10)    sprawy przewidziane w art. 210 i 228 pkt 2, 3, 5 Kodeksu spółek handlowych,
11)    rozwiązywanie, likwidacja, podział, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miasta  Kołobrzeg, wyrażającej zgodę na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki;
12)    nieodpłatne udostępnienie nieruchomości lub jej części na okres dłuższy niż jeden miesiąc; 
13)    przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
14)    zatwierdzanie regulaminów pracy Rady Nadzorczej spółki;
15)    zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych oraz planów działalności spółki;
16)    powoływanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do zawarcia umów z osobami wchodzącymi w skład Zarządu spółki;
17)    zatwierdzenie wysokości wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w każdym roku obrachunkowym, w zależności od sytuacji finansowej spółki oraz sytuacji ogólnospołecznej w kraju.
2.     W sprawach  wymienionych w ust. 1 Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały.  

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-11-13 12:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 08:46

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: Szymon Grądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13664
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-16 08:46