Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz. U. Nr 9, z 1997r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-11-13 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-19 11:42

KOMPETENCJE

 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszej umowie, należą następujące sprawy:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  2. podział zysku i pokrycie strat;
  3. zmiana aktu założycielskiego (umowy spółki);
  4. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki;
  5. umorzenie udziałów;
  6. wyrażenie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, a także na przystąpienie nowego wspólnika;
  7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  8. podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu i członków organu nadzorczego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
  9. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  10. sprawy przewidziane w art. 210 i 228 pkt 2, 3, 5 Kodeksu spółek handlowych,
  11. rozwiązywanie, likwidacja, podział, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miasta Kołobrzeg, wyrażającej zgodę na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki;
  12. nieodpłatne udostępnienie nieruchomości lub jej części na okres dłuższy niż jeden miesiąc; 
  13. przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
  14. zatwierdzanie regulaminów pracy Rady Nadzorczej spółki;
  15. zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych oraz planów działalności spółki;
  16. powoływanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do zawarcia umów z osobami wchodzącymi w skład Zarządu spółki;
  17. zatwierdzenie wysokości wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w każdym roku obrachunkowym, w zależności od sytuacji finansowej spółki oraz sytuacji ogólnospołecznej w kraju.
 2. W sprawach wymienionych w ust. 1 Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały.

drukuj (KOMPETENCJE)

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-11-13 12:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 08:46

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: Szymon Grądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16527
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-16 08:46:32