Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na Nabrzeżu Koszalińskim

Kołobrzeg: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na Nabrzeżu Koszalińskim
Numer ogłoszenia: 82042 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. , ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, faks 94 3516765.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:zpmkolobrzeg@post.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:zpmkolobrzeg@post.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na Nabrzeżu Koszalińskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na Nabrzeżu Koszalińskim: 1) na odcinku - 145 m, 2) każda odbojnica musi być dostosowana dla jednostek pływających o długości od 12 do 100 m, 3) odległość między odbojnicami - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda interaktywna odbojnica musi cechować się innowacyjnością i funkcjonować w ten sposób, by generowana przez cumującą jednostkę pływającą energia kinetyczna przejmowana była przez daną odbojnicę, zapobiegając tym samym jej przenoszeniu na nabrzeże. Dana odbojnica ma być zatem przetwornikiem energii, który będzie przejmował energię, a następnie ją przetwarzał w taki sposób, by możliwe było generowanie przez jej pracę dodatkowego prądu o wartości w przedziale co najmniej 10-20 kWh, który będzie mógł zostać wykorzystany przykładowo do oświetlenia nabrzeży. Przetwornik taki powinien składać się ze specjalnych elementów sprężystych, przekładni i mechanicznych akumulatorów wirnikowych. Skutkiem działania odbojnicy interaktywnej podczas przekazania energii wytworzonej przez cumującą jednostkę pływającą ma być wyeliminowanie zamiany tej energii na pracę powodującą zniszczenie - zarówno nabrzeża, jak i danej jednostki. Zastosowanie takich odbojnic ma prowadzić do: - zamiany energii kinetycznej przed procesem zderzenia i po jego zakończeniu, co znacznie wpłynie na bezpieczeństwo żeglugi i prowadzić będzie do wytwarzania energii; - skrócenia czasu wytracania prędkości przez cumującą jednostkę pływającą; - skrócenia czasu cumowania; - eliminacji procesu przekształcania energii na pracę prowadzącą do niszczenia jednostki lub nabrzeża w wyniku zderzenia. Odbojnica powinna być wykonana ze stali i w taki sposób, by bez komplikacji możliwe było dostanie się do układu znajdującego się w odbojnicy, np. podczas przeglądów okresowych. Odbojnica musi być przytwierdzona do nabrzeża poprzez wmontowanie elementów konstrukcyjnych w betonie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - nie więcej niż 50% wartości robót podstawowych w trybie z wolnej ręki - wykonawcy robót podstawowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP dotyczących: a. koniecznych zmian w projekcie budowlanym, z przyczyn ujawnionych po zawarciu umowy; b. zaniechania robót; c. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d. zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego obniżenie; e. zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, dotyczących wysokości stawki podatku VAT; f. zmniejszenia środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wielkością ograniczenia środków. W razie braku zgody Wykonawcy na zmianę umowy z powodu zmniejszenia środków jak wyżej, zawarta przez strony umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron. W przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego z wolnej ręki wykonawcy robót podstawowych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.24.15.00-3, 45.31.00.00-3, 45.21.33.40-8, 45.25.51.21-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium.Wysokość wadium wynosi 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) Wadium, w zależności od wyboru Wykonawcy, może być wniesione: a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy podany w SIWZ b) w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne są zobowiązani: a) spełniać łącznie opisane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania; - sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania; b) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - warunki oceniane będą łącznie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że prowadzi działalność w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszego zamówienia od co najmniej 5 lat i w tym okresie wykonał co najmniej jedną podobną inwestycję polegającą na montażu innowacyjnych odbojnic interaktywnych o podwójnej funkcji (odbojowej i kinetycznej) w porcie lub przystani morskiej o wartości łącznej co najmniej 1.200.000,00 PLN.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dopuszcza dysponowanie, na innych zasadach niż posiadanie samoistne, sprzętu niezbędnego do realizacji robót. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji robót, którym będzie dysponował Wykonawca należy załączyć do oferty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca jest zobowiązany dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorze na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru Budowlanego. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Sytuacja ekonomiczna Wykonawca zobowiązany jest wykazać się średniorocznym przychodem ze sprzedaży towarów i usług w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN w okresie ostatnich trzech lat obrotowych. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy zobowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, mają obowiązek przedłożyć do oferty sprawozdanie finansowe zawierające bilans i rachunek zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie objętych obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych, wymaga się złożenia innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy są zobowiązani przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument, z którego wynika fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Sytuacja finansowa Wykonawca powinien posiadać zdolność kredytową lub dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest wskazanie środków z kredytu obrotowego lub innego) o wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN. Warunek ten wykonawca jest zobowiązany wykazać informacją banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zaświadczeniem potwierdzającym zdolność kredytową Wykonawcy, na dzień wystawienia informacji banku. Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że prowadzi działalność w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszego zamówienia od co najmniej 5 lat i w tym okresie wykonał co najmniej jedną podobną inwestycję polegającą na montażu innowacyjnych odbojnic interaktywnych o podwójnej funkcji (odbojowej i kinetycznej) w porcie lub przystani morskiej o wartości łącznej co najmniej 1.200.000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument zawierający nazwę Zamawiającego, rodzaj robót budowlanych, termin i miejsce ich wykonania, wartość wykonanych robót ze stwierdzeniem, że roboty wykonane zostały z należytą starannością (nazwa dokumentu jest dowolna: mogą to być referencje, zaświadczenie zamawiającego, protokół bezusterkowego odbioru robót zawierające dane, o których mowa wyżej).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udzialu w postępowaniu wymienione w pkt 5 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy złożyli wnioski w rozumieniu art. 47 PZP i otrzymają po ich rozpoznaniu najwyższą liczbę punktów uzyskanych przy ocenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Ocena punktowa ww. warunku: Klasyfikacja Wykonawców przeprowadzona zostanie na podstawie uzyskanej liczby punktów I; gdzie: I - ilość punktów za każdą podobną inwestycję polegającą na wykonaniu i montażu zespołu odbojnic dwufunkcyjnych (odbojowych i kinetycznych, zwanych dalej interaktywnymi) powyżej jednej inwestycji - za każdą taką inwestycję podobną powyżej jednej Wykonawca otrzyma jeden punkt. Wymaga się spełnienia warunku podstawowego, tj. wykonanie choćby jednej podobnej inwestycji. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku , gdy kilku Wykonawców uzyska jednakową liczbę punktów o kolejności zadecyduje łączna wartość brutto wszystkich udokumentowanych inwestycji spełniających wymagania Zamawiającego. W razie zgłoszenia się wykonawcy nie spełniającego warunku podstawowego (wykonanie jednej podobnej inwestycji), jego wniosek nie zostanie rozpatrzony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Inwestycja finansowana ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-16 10:07

Aktualnie brak przetargów

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-20 21:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-20 21:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-16 08:55

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-30 10:53

Opis strony

Redaguje: Katarzyna Sobolewska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72349
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-11-30 10:58:30