Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zpm.portkolobrzeg.pl

Treść strony

W skład Rady Nadzorczej Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
wchodzą:

 

1. Ryszard Woźniak- Przewodniczący

2. Józef Skrzypczak - Wiceprzewodniczący

3. Aneta Cieślicka - Członek 

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2009-01-19
 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-11-13 12:56
 • zmodyfikował: Józef Macko
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 08:09

KOMPETENCJE

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1)    ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
2)    ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat;
3)    składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań 
z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej);
4)    wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 551 z późn. zm.).
2.     Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
1)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu spółki;
2)    zatwierdzanie Regulaminu Zarządu spółki;
3)    zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego spółki, przedstawionego przez Zarząd spółki;
4)    wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej wyższej od 100.000,00 zł;
z wyłączeniem gruntów, budynków, budowli;
5)    ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz ustanawianie, regulowanie zasad tworzenia i wykorzystania innych funduszy celowych; 
6)    opiniowanie planów ekonomiczno-finansowych oraz planów działalności spółki;
7)    ustalenie wysokości wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w każdym roku obrotowym.
3.     Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-11-13 12:58
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-11 13:40

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: Szymon Grądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18350
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-01-11 13:40