Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. wchodzą:

 1. Ryszard Woźniak- Przewodniczący
 2. Józef Skrzypczak - Wiceprzewodniczący
 3. Aneta Cieślicka - Członek

drukuj (Rada Nadzorcza)

Metryka

 • data wytworzenia: 2009-01-19
 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-11-13 12:56
 • zmodyfikował: Józef Macko
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 08:09

KOMPETENCJE

 1. 1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat;
  3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej);
  4. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 551 z późn. zm.).
 2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu spółki;
  2. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu spółki;
  3. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego spółki, przedstawionego przez Zarząd spółki;
  4. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej wyższej od 100.000,00 zł; z wyłączeniem gruntów, budynków, budowli;
  5. ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz ustanawianie, regulowanie zasad tworzenia i wykorzystania innych funduszy celowych; 
  6. opiniowanie planów ekonomiczno-finansowych oraz planów działalności spółki;
  7. ustalenie wysokości wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w każdym roku obrotowym.
 3. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.

drukuj (KOMPETENCJE)

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-11-13 12:58
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-11 13:40

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: Szymon Grądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22129
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-11 13:40:15