Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zpm.portkolobrzeg.pl

Treść strony

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy ZPM Kołobrzeg. Sp. z o.o. w Kołobrzegu na dzień 30.06.2021 r, wynosi 34 149 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 ) i jest podzielony na 34 149 udziałów.

Majątek Spółki obejmuje:

1. Majątek trwały:
- grunty,
- prawo wieczystego użytkowania,
- budynki i budowle,
- maszyny i urządzenia,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje rozpoczęte,
- środki transportu,
- inne środki trwałe

2. Majątek obrotowy, min.:
- należności krótkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe,- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 

Wartości brutto  środków trwałych, stan na 31.12.2021 r.:   98 484 517,99 zł

Umorzenie, stan na 31.12.2021 r.:                                            30 124 071,39  zł       

Wartość netto, stan na 31.12.2021 r.:                                       68 360 446,60  zł

drukuj (Majątek Spółki)

Sytuacja ekonomiczno- finansowa Spółki za okres 2004-2021

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14469
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-08-05 12:49