Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zpm.portkolobrzeg.pl

Treść strony

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy ZPM Kołobrzeg. Sp. z o.o. w Kołobrzegu na dzień 31.12.2018 r, wynosi 31 688 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 ) i jest podzielony na 31 688 udziałów.

Majątek Spółki obejmuje:

1. Majątek trwały:
- grunty,
- prawo wieczystego użytkowania,
- budynki i budowle,
- maszyny i urządzenia,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje rozpoczęte,
- środki transportu,
- inne środki trwałe

2. Majątek obrotowy, min.:
- należności krótkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe,- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 

Wartości brutto  środków trwałych, stan na 31.12.2018 r.:   95.644  466,41 zł

Umorzenie, stan na 31.12.2018 r.:                                               21. 439 938,64  zł       

Wartość netto, stan na 31.12.2018 r.:                                          74.204 527,77  zł

drukuj (Majątek Spółki)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10747
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-07 10:18